Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Gecse

Gecsei Evangélikus Egyházközség
Gecse - templom

Az anyagyülekezet 1895-től 1938-ig

Az önállósodás vágya régóta érlelődött a hívekben, mivel a vanyolai lelkész a sokszor járhatatlan útviszonyok miatt ritkán tudta kielégíteni az igényeiket. De nemcsak ez volt a ritka szolgálatok oka. A vanyolaiak ragaszkodtak a lelkészi díjlevélben általuk leírt szolgáltatásokhoz és költségekhez. Ezért sokszor még beteggyóntatáshoz sem jöhetett át a lelkész, és így „kénytelen volt e szent céltól elállnia és tovább halasztania.” Ezért, mint írják 1836. nov. 3-án panaszosan: „Ilyen és ilyennél több okra nézve vélek a filia többé nem közösködik”. Igaz, hogy az egyházi felsőbbség közbenjárására megbékélnek, de 1895-ben mégis önállóvá lesznek. Első lelkészül Nagy Kálmánt hívják meg, aki már 1892 óta tanítója volt a gyülekezetnek. Előtte ugyan Szíj Sámuel felszentelt lelkész és tanító már engedélyt kapott az 1856. jún. 18-án tartott soproni egyházkerületi gyűlés határozatával a keresztelésre is, az adatokat azonban még Vanyolán könyvelték. Az első keresztelést 1856. nov. 12-én végezte, és ezt írta: „Megkereszteltem és feljegyeztem az midőn az első gyermek általam megkereszteltetett Getsén 1856 év nov. 12-én Szíj Sámuel a Getsei Fiókegyház szabadalmas tanítója és felszentelt pap”.

Nagy Kálmán 1895. szeptember l-jétől 1938. szeptember 1-jéig lelkésze a gecsei gyülekezetnek. Lelkészi naplójában a következőkben írja le az önállósulás történetét: „1895-ik év szeptember első napja a gecsei ág. h. ev. leánygyülekezet történetében korszakot jelölő időpont. Akkor hozta hírül nt. Gyurátz Ferenc esperes úr személyesen a gyülekezetnek, hogy az egyházkerületi közgyűlés a gyülekezet kérelmének helyt adott, s az anyásítását kimondotta s ezzel a gecsei ev. hívek rég táplált hő óhaja teljesedésbe ment. Hogy saját lelkésszel bírjon immár semmi útját nem állván, a megfelelő intézkedések a lelkészi hivatal betöltésére megtétettek. A gyülekezet első lelkészéül Nagy Kálmán segédlelkészt választotta meg, ki már három év óta a gyülekezet körében az iskolai tanítást is vezette.”

A gyülekezet 1898. szept. 15-ével Weidinger György nevelőt választotta tanítójuknak, aki 1902. szept. 15-ig látta el tisztségét. Ekkor Gálosra hívták meg, és helyébe Bárdosi Aladár bakonytamási másodtanítót választották. Bár az önállósodás és a tanítók személyeinek változása anyagi terhet jelentett, mégis 1899-ben a Fő utca 76. szám alatti beltelket – 625 Ft-ért –, majd 1902-ben ugyanezen telek udvar felőli részét is megvásárolták 1250 Ft-ért tanítólakásul. Ezt az épületet aztán felsőbb egyházi hatósági támogatással építették újjá.

1902-ben a már lelkesedéssel munkálkodó nőegylet orgonát vásárolt 300 koronáért, amelyet nov. 2-án ünnepély keretében szólaltattak meg a hívek örömére. A hálaadó gyülekezet öröme azonban hamar szomorúságra változott, mert: „1903. márc. 28-án délután 3 órakor harangok vészjelző kongása hívta a mezőben dolgozó embereket a községbe, hol Dallos Imréné pajtája kigyulladván, az onnan óriási szélben elharapózott tűz az egész falut pusztulással fenyegette.” 42 lakóház égett le, ennyi család lett hajléktalanná. A tanítólakás számára vett épület is leégett, amelyben az egylet boltja volt. A koldusbotra jutott gyülekezet gyűjtőívet bocsátott ki a hittestvérekhez, és „esdő szavunkra mintegy ezer korona adományt nyertünk”. Ezzel és a biztosítási összeggel felépítették az új tanítólakást, ahova Bárdosi tanító 1904. aug. hó 10-én beköltözhetett. A sokfelől érkező adományokból és egymást segítve a hajléktalanná vált családok is új otthonhoz juthattak.

Az 1905. március havában tartott évi közgyűlésen Nagy Kálmán lelkész megemlékezett a következő tényről: ,,A jövő évben lesz 120 éve, hogy a gyülekezet elnyomatás után újra szervezkedett, valamint 20 éve annak (1886), hogy a templomunk a jelenlegi nagyságában megújíttatott. Ünnepségre hívta össze a híveket, hogy ezzel is bizonyítsák az ősök hitéhez való ragaszkodásukat”. Ekkor határozták el azt is, hogy a 120 évvel ezelőtt szerzett kisharangot felcserélik közadakozásból nagyobbra. 1906. május 13-án valóban megünnepelték a gyülekezet fennállásának 120 éves jubileumát, s a 298 kg súlyú új harangot is ekkor szentelték fel.

Egyházmegye
Adatok
8543 Gecse, Kossuth u. 25.
Lelkész(ek): 
Zügn Tamás helyettes lelkész
Felügyelő: 
ifj. Kiss Sándor
Önállósulásának éve: 
1895
Anyakönyveit vezeti: 
1895-től
Kapcsolódó galéria