Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Győr-Moson

Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye
Felpéci templom

Az egyházmegye több egyházközséget összefogó szervezeti egység. Élén az esperes áll, akit vele egyenrangú félként az egyházmegyei felügyelő segít munkájában. Kialakulását történelmi szükségszerűség indokolta. A reformáció terjedésével mind több gyülekezet fogadta el a lutheri tanokat és evangélikus szellemben prédikáló lelkészeket választottak. Az így működő gyülekezetek azonban védtelenné váltak a pápás egyházi hierarchiával szemben. Ezért mintegy védekezésképpen szervezkedni kezdtek. A szervezkedés egyszerűen létkérdés volt számukra.

Payr Sándor egyetemi tanár munkájában ezzel kapcsolatban a következőket olvashatjuk: „….a jó rend és egységes eljárás, egymás kölcsönös védelme és támogatása, a szükséges felügyelet és ellenőrzés megkívánta, hogy egymáshoz közeledjenek, és ők is valamely egyházi közösséget, tágabb körű egyházi testületet alkossanak. Confraternitás, contubernium (testvéri együttélés, együtt sátorozás) volt ezeknek az első neve, a Felvidéken archidiakonátus is (főesperesség a pápás elnevezés szerint), később senioratus (együtt egy idős, tapasztalt vezetésével). Így alakul meg az egyházmegye a régi katolikus esperesség határai között vagy a patrónus uradalmában, valamely természetes határokkal bíró vidéken. Pl. Fertőmellék, Rábaköz, Répce vidéke, Kemenesalja, vagy éppen egy egész vármegye területén.” Az ilyen módon alakult egyházi testületek azonban mentesek voltak minden hierarchiától és megalakulásuk megelőzte a kerületét. Már az 1546. évi eperjesi zsinat is ismerte az „archidiakonust és seniort, akinek fő tiszte az egyházlátogatás, sőt a lelkészavatás is.”

Nem cél itt valamennyi zsinati állásfoglalás idézése, de kétségtelen, hogy egyházszervezeti kérdésekben a döntő intézkedéseket a zsinatok hozták. A döntéseket viszont gyakran az államhatalom érdekei inspirálták. Ezért az egyházmegyék határai nem állandósultak. A változásokat a létszámviszonyok alakulása, egyház- és állampolitikai érdekek is indokolták. Az esperesi székhely is gyakran változott attól függően, hogy betöltője hol szolgált, melyik gyülekezet lelkésze volt.

Adatok
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33.
Esperes: 
Kiss Miklós
Felügyelő: 
Sólyom Tibor
Kapcsolódó galéria