Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Szombathely

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Úrvacsorakészlet, mártogatós

A jelen

Gregersen-Labossa György 1998. november 8. óta megválasztott, november 28-tól beiktatott parókus lelkésze a szombathelyi egyházközségnek.

A 2001. évi népszámláláskor Szombathelyen 3165 fő vallotta magát evangélikusnak, egyházfenntartási járulékot 1375 családfő fizet. Szórványok: Bucsu, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Horvátlövő, Ják, Nárai, Narda, Nemesbőd, Pornóapáti, Sé, Söpte, Táplánszentkereszt, Torony, Vaskeresztes, Vassurány, Vép.

A gyülekezet életében a beiktató istentisztelet és az új szeretetotthon alapkőletétele szimbolikusan is kifejezi egy új korszak kezdetét. A fiatal lelkész a gyülekezetben segítők sorára talált bővülő munkája végzéséhez, akkoriban az országban és a városban is az egyházi szolgálatot elismerés és támogatás övezte. Az alapok letétele után megkezdődött az építkezés lelki, szellemi és materiális értelemben egyaránt. A legnagyobb feladat az új szeretetotthon megépítése, ami dr. Várhegyi Károlyné született Máger Angela negyvenöt millió Ft felajánlásából és támogatások sorából valósulhat meg. Vincze Csaba az egyházközség akkori világi vezetőjeként és építészmérnökként e munkában és a későbbi felújítások és beruházások során is maradandó érdemeket szerzett. A szeretetotthon első részlege 2000. június 4-én került felavatásra, majd alig több mint egy évvel később a második ütem is elkészül. Az otthon ettől a naptól fogva Túróczy Zoltán egykori evangélikus püspök nevét viseli, és 30 idős testvérünk magas színvonalú ellátását biztosítja.

A gyülekezeti diakóniai szolgálat immáron intézményes munkával egészült ki, amit a lelkész irányít. Az építkezések és a szinte állandóan folyó felújítások mellett a lelki építkezésre és a gyülekezet építésére is nagy hangsúly kerül. Új programok indultak a fiatalok összefogására (hittanosok szervezése, óvodásfoglalkozás indítása, táboroztatás, az ifjúsági munka erősítése). A gyülekezetépítésben fontos szerepet kap a felnőttkatekizmus (felnőttek keresztelése és konfirmálása) és a zenei élet fellendítése is. Evangélikus tévéműsor indult, amiből a Nyitott Ajtók gyülekezeti újság nőtt ki. Az egyesületi élet is virágozni kezdett, és vendégelőadók, igehirdetők sora szolgál a különböző rendezvényeken. Az evangélikusság élen jár az ökumenizmus erősítésében, és indikátora az imahéten kívüli együttműködésnek. A gyülekezetben megalakul a SOTÉR Evangélikus Egyesület, ami az ifjúsági munka segítését szolgálja, és része a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező KIE (YMCA)-nek. Szinte ezzel párhuzamosan alakul meg a Y’S Men Klub Savaria, amely a fiatal felnőttek szerveződése. Tagjai számos karitatív feladatot vállalnak fel a gyülekezetben: adventi vásár, önkéntes szolgálat idősek között, kétkezi munka intézményeinkben, kulturális programok szervezése, ifjúsági élet támogatása, nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése. Ebbe a sorba tartozik a férfikör megalapítása is.

Az alapítványok is kiemelkedő munkát végeznek. A szeretetszolgálatot támogató alapítvány az egyre bővülő diakóniai szolgálatot részben finanszírozza, a templomot támogató alapítvány pedig nevéhez híven szinte minden évben a személyi jövedelemadó 1%-ait begyűjtve több százezer Ft-ot fordít a templomra. Megújul az orgona és a toronyóra. Elkészül a teljes belső restaurálás, a fűtés- és világításrendszer is korszerűsödik az évek során. Rendezésre kerül a történelem viharaiban szétesett levéltár, és dr. Wirth Zsuzsanna levéltáros és munkatársai áldozatos munkájának gyümölcse a templom építését bemutató állandó kiállítás. Kutatása nyomán kéziratban van és kiadásra kerül a gyülekezet szépen és pontosan összeállított története is. A gyülekezet történetének elmúlt éveiben az egyház Ura a szombathelyi evangélikusoknak még egy olyan támogatót adott Vitális Károlyné született Kemény Irén személyében, aki teljes vagyonát, értékes házát hagyta örökségül a gyülekezetre. 2003/04-ben alig fejeződött be a kápolna külső és belső teljes felújítása – így az visszanyerte eredeti közösségi funkcióját –, máris kezdődhetett a Kálvária utcai ingatlan felújítása, majd 2005 telére a szép kert közepén felépült az új paplak, ami méltó és kényelmes otthona a mindenkori szombathelyi lelkészcsaládnak.

2004-ben újabb bátor lépésre szánta el magát a gyülekezet. A diakóniai szolgálat fejlesztésének lehetőségeit keresve, a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonában, a Középhegyi úton, háromhektáros területen fekvő szociális intézetet a Magyarországi Evangélikus Egyház átvette. Így a helyi és országos diakónia további nagy léptékű fejlesztésére nyílik mód a jövőben. Az új intézet közel 150 lakója és nyolcvan dolgozója fokozatosan válik az evangélikus diakónia tudatos élvezőjévé és végzőjévé. Az intézet neve Johanneum Evangélikus Diakónia Központ, ami utal a szombathelyi evangélikus gyülekezetben alapított johannita segítőszolgálatra, a johannita renddel kialakított szoros hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerre, ami sok millió forintot érő segélyszállítmányokban, felszerelésekben, szakmai segítségben és a több száz éves karitatív lelkület terjedésében érhető tetten gyülekezetünkben és intézményeinkben. A templomunkban elhelyezett johannita zászló is erre emlékezeti a gyülekezetet. A johannita szerepvállalásban évek óta kiemelt szerepe van Bánfi Péter johannita lovag áldozatos munkájának és bőkezű támogatásainak.

Nem volna teljes az utóbbi évek gazdag krónikája, ha említés nélkül maradna a gyülekezet újra való fogékonysága, ami – sok egyéb mellett – az új istentiszteleti rend bevezetésével kapcsolatos. Ha valaki turistaként vagy látogatóként betéved a vasárnapi istentiszteletre, akkor tapasztalhatja, hogy gazdag, az igehirdetés mellett az úrvacsora heti megünneplését is gyakorló, a gyülekezeti tagok liturgiai szolgálatával bővülő istentiszteleten vesz részt. A szombathelyi evangélikus gyülekezet a liturgikus megújulás dunántúli műhelyévé nőtte ki magát. A karácsony éjféli istentisztelet, az adventi és böjti vesperák, a liturgikus kórus rendszeres szolgálata, a húsvét hajnali istentiszteletek agapéval és az orgonisták kitűnő szolgálata mind bizonyítékai ennek. Talán e munka elismerésének is a jele, hogy az elmúlt tíz évben két rádiós és egy televíziós élő közvetítés is volt a gyülekezetből. Az újra való fogékonyságot az is mutatja, hogy a hagyományos evangelizációs alkalmak mellett rendszeresen megszervezésre kerül a Pro Christ műholdas evangelizáció, és az Alpha kurzus is útjára indult.

Említettük már, hogy a gyülekezet mindig különös gondot fordított az iskolai munkára, a gyermekek tanítására is: 1862-ben nyílt meg a protestáns iskola Szombathelyen. Amikor hírt kaptunk arról, hogy városunk iskolák bezárásán gondolkozik, jeleztük, hogy – ha van rá mód – szívesen átvállalnánk egy általános iskola működtetését. Számunkra az Eötvös-iskola jöhetett számításba a templomhoz való közelsége miatt. Tárgyalások hosszú sora indult ezzel. Ennek – és külső, belső vitának – eredménye végül: 2007 szeptemberétől iskolát működtetünk. Az Országos Egyház hathatósan támogatott ebben a kérdésben, a fenntartó azonban az egyházközség. Sátory Károly személyében találtuk meg az új igazgatót. Az eddigi tanulók nagy része megmaradt az iskolában. Az iskolát Reményik Sándor erdélyi evangélikus költőnkről neveztük el. „Örüljünk, hogy az Úristen így provokál, és ezzel szent munkára serkent minket. Életünk legfőbb célja, hogy áldottak legyünk, és betöltsük hivatásunkat személyes és közösségi életünkben egyaránt” – írja a fiatal alapító lelkész, akinek munkája egyre bővül: nemcsak a zsinat tagja, hanem az országos egyházi diakóniai munkának is egyik irányítója.

A gyülekezet testvérgyülekezeti szerződésben rögzített módon ápolja évről évre gazdagodó kapcsolatait a kaufbeureni evangélikus gyülekezettel, de számos más külföldi barátot tudhat magáénak szerteágazó kapcsolatrendszerének köszönhetően. Tudjuk, hogy mindez csak a presbitérium jó munkájával lehetséges, amelynek vezetését immáron öt éve Breznovits István egyházközségi felügyelő végzi.

A jövőben elengedhetetlen az intézményes diakónia integrációja és további fejlesztése, az ifjúsági munka személyi és tárgyi feltételeinek javítása. De a talán legfontosabb, hogy még egy lelkészi állást szervezzünk, hogy gyülekezetünk egyre jobban töltse be Istentől rendelt hivatását, 2011 márciusában megvalósult. Azóta Hasza Mónika másodlelkészként segíti a lelkész munkáját.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9700 Szombathely, Körmendi u. 2.
Lelkész(ek): 
Gregersen-Labossa György lelkész
Hasza Mónika másodlelkész
Felügyelő: 
Breznovits István
Telefon: 
94/508–822
Email cím: 
szombathely@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1893
Kapcsolódó galéria